Politica confidentialitate

NOTĂ DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către
Asociaţia OncoHelp Timișoara – Centrul de Oncologie Oncohelp

Identitatea şi datele de contact ale operatorului
Asociaţia OncoHelp Timișoara – Centrul de Oncologie Oncohelp- cu sediul în Timișoara, Str. Ciprian Porumbescu, Nr. 59, înființată prin Încheierea civilă nr. 306/27.05.2005, având CIF: 17802939, tel: 0356/460995, fax: 0356/460996, reprezentată legal de către domnul manager Borugă Valeriu Ioan, www.oncohelp.ro
Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor: e-mail: dpo@oncohelp.ro tel : 0744581764.

Scopul și baza legală a prelucrărilor
Scopul colectării şi utilizării de către Asociaţia OncoHelp Timișoara – Centrul de Oncologie Oncohelp a datelor personale se circumscrie asigurării serviciilor medicale pacienților. În acest sens, instituția are obligaţia, instituită în baza Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale ale pacienților, prin mijloace automatizate/manuale.
Datele cu caracter personal vor fi colectate şi utilizate doar în scopul şi în legătură cu îndeplinirea de către Asociaţia OncoHelp Timișoara – Centrul de Oncologie Oncohelp a atribuţiilor conferite de Legea 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și Legea drepturilor pacienților nr. 46 /2003.
Asociaţia OncoHelp Timișoara – Centrul de Oncologie Oncohelp prelucrează datele cu caracter personal ale pacienților în vederea furnizării serviciilor medicale.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Asociaţiei OncoHelp Timișoara – Centrul de Oncologie Oncohelp este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Datele cu caracter personal se referă la orice informaţii care pot fi utilizate pentru a identifica o persoana şi pot include:

  • numele şi prenumele,
  • codul numeric personal,
  • adresa de domiciliu, număr de telefon
  • date genetice,
  • date privind sănătatea colectate, în condiţiile legii, în scopul prestării de servicii de asistenţă medicală, acces la medicamente şi dispozitive medicale.

Sursa DCP

  • Pacienți
  • Aparținători
  • Alte unități sanitare
  • Poliția

Stocarea DCP
Stocarea datelor cu caracter personal se efectuează pe suport electronic sau pe suport de hârtie.
1. stocarea electronică: arhiva electronică a informațiilor care conțin date cu caracter personal este accesată exclusiv prin Sistemul Informatic implementat la nivelul spitalului, de către angajații Asociaţiei OncoHelp Timișoara – Centrul de Oncologie Oncohelp, în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice.
2. stocarea pe suport hârtie: documentele care conțin date cu caracter personal ale pacienților, sunt stocate prin arhivare, cu respectarea, în ceea ce privește condițiile și termenele de păstrare, a prevederilor în vigoare ale Legii arhivelor naționale și a Nomenclatorului arhivistic al Asociaţiei OncoHelp Timișoara – Centrul de Oncologie Oncohelp.

Destinaţia sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt colectate şi introduse în sistemul informatic utilizat în spital, destinatarul acestor date fiind Asociaţia OncoHelp Timișoara – Centrul de Oncologie Oncohelp aflat în relaţie contractuală cu Casa Județeană de Sănătate.

Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
1. dreptul la informare şi acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
2. dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate;
3. dreptul la rectificare – aveţi dreptul de a corecta datele pe care Asociaţia OncoHelp Timișoara – Centrul de Oncologie Oncohelp le deţine în legătură cu dumneavoastră, care sunt inexacte sau incomplete;
4. dreptul de a fi uitat (ştergerea datelor) ;
5. dreptul la restricţionarea prelucrării – în anumite condiţii, aveţi dreptul de a restrânge prelucrarea datelor dumneavoastră personale;
6. dreptul la portabilitatea datelor,
7. dreptul de a vă opune în orice moment,
8. dreptul de a formula obiecţii;
9. plângeri – aveţi dreptul să adresaţi o plângere legată de procesarea datelor cu caracter personal,
10. dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;
11. dreptul de a vă adresa justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor cu caracter personal.

Responsabilitate
Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligaţie necesară pentru acordarea serviciilor medicale solicitate de dumneavoastră, nefurnizarea acestor date cu caracter personal ducând la imposibilitatea acordării acestora.

În cursul furnizării serviciilor medicale, Ministerul Sănătăţii şi instituţiile cu personalitate juridică din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal aparţinând pacienţilor, aparţinătorilor şi medicilor (“dumneavoastră” sau “ale dumneavoastră”). Datele cu caracter personal sunt informaţiile care fie vă identifică, fie permit să fiţi identificat. Această notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal este redactată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Astfel, Ministerul Sănătăţii şi instituţiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colectează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal:
– în cazul pacienţilor: în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul persoanei vizate;
– în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale aferente contractelor de muncă şi de gestionare a serviciilor de sănătate.

În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale legale, Ministerul Sănătăţii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare şi funcţionare a sistemului de sănătate şi de monitorizare, control şi evaluare a activităţilor instituţiilor sanitare, de a lua măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei şi în scopuri statistice. Ministerul Sănătăţii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare păreri de la pacienţi şi foşti pacienţi ai instituţiilor sanitare. În cazul organizării unor asemenea campanii de solicitare/colectare păreri, Ministerul Sănătăţii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sănătate).

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Ofiţerului privind protecţia datelor cu caracter personal/ Responsabilului de protecţia datelor din cadrul Asociaţiei OncoHelp Timișoara – Centrul de Oncologie Oncohelp, doamnei Av. Carmen NOVAC, cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: dpo@oncohelp.ro sau la următoarea adresa de corespondenţă: str. Ciprian Porumbescu nr. 59, Localitatea Timişoara, Judeţul Timis. Alte informatii se pot gasi la adresa: https://www.dataprotection.ro/